Skip to main content

Statut Fondacije "Subotička Sinagoga"

STATUT

FONDACIJE „SUBOTIČKA SINAGOGA” I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Fondacija „Subotička Sinagoga” (u daljem tekstu: Fondacija) osnovana je Odlukom Skupštine opštine Subotica broj 1-011-15/2001 dana 3. aprila 2001. godine pod nazivom „SOS Sinagoga” Fondacija za restauraciju i revitalizaciju Sinagoge sa ciljem sprovoĊenja mera tehničke zaštite i privoĊenja novoj nameni Sinagoge u Subotici. Odlukom Skupštine grada Subotice broj 1-00- 025-17/2014 od 21. marta 2014. godine („Sluţbeni list Grada Subotice”, broj 11/14) izmenjen je naziv kao i ciljevi i zadaci Fondacije.

Član 2.
Fondacija je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima koje su utvrđene Zakonom o zadužbinama, fondacijama i fondovima.

Član 3.
Naziv Fondacije je: Fondacija „Subotička Sinagoga” Szabadkai Zsinagóga Alapítvány Fondacija „Subotička Sinagoga”. Sedište Fondacije je u Subotici, Trg Slobode 1.

Član 4.
Fondacija ima pečat okruglog oblika, prečnika 40 mm, u kome je na obodu pečata u koncentričnim krugovima ispisan naziv Fondacije na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, na maĊarskom i hrvatskom jeziku latiničnim pismom: „Fondacija «Subotička Sinagoga», Szabadkai Zsinagóga Alapítvány, Fondacija «Subotička Sinagoga»”, a u sredini pečata je ispisano sedište Fondacije na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, na maĊarskom i hrvatskom jeziku latiničnim pismom: „Subotica, Szabadka, Subotica”.

II OSTVARIVANJE CILJEVA FONDACIJE

Član 5.
Ciljevi i zadatak Fondacije su:

utvrđivanje i usklađivanje sadržaja za uključivanje i aktiviranje religijskih, kulturnih sadržaja odnosno sadrţaja izgraĊene nepokretne zaostavštine objekta odnosno njegovog karaktera od istaknutog značaja u stilu mađarske varijante secesije
predstavljanje kulturne istorije Jevreja u Subotici i Vojvodini u obliku stalne i privremene izložbe
III SREDSTVA FONDACIJE

Član 6.

Sredstva Fondacije čine:

početna sredstva osnivača;

budžetska sredstva svih nivoa vlasti;

sredstva donatora, dobrovoljni prilozi,

pokloni, kamate na oročena sredstva;

ostala sredstva.

Početna sredstva osnivača čine sredstva iz budžeta za 2001. godinu izdvojena za ove namene, kao i primljena sredstva inostranog donatora kao inicijalna sredstva za ostvarenje cilja fondacije.

U sklopu početnih sredstava Upravni odbor izdvaja osnivačka sredstva.

Ostala sredstva Fondacije čine novčana sredstva, nepokretna i pokretna imovina kao i prava koja u Fondaciju unesu pravna i fizička lica.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu biti u obliku novčanih sredstava, materijalnih sredstava i drugo u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije, a prema potrebama za koja se sredstva koriste.

Član 7.

Fondacija može sticati prihode i na sledeći način:

ubiranjem plodova u skladu sa Zakonom (zakup, kamate, dividende, plodovi od poljoprivrednog zemljišta i dr.)

primati poklone i legate za ostvarivanje ciljeva radi kojih je osnovana

organizovanjem kulturno-umetničkih i drugih javnih priredbi, kao i stručnih i naučnih predavanja i sličnih aktivnosti,

prodajom primljenih poklona ukoliko se poklon ne može koristiti direktno za ostvarivanje ciljeva Fondacije

plasiranjem raspoloživih sredstava putem pozajmica, oročenih depozita, ulaganja u deonice i sl.

organizovanjem i sprovođenjem drugih aktivnosti i delatnosti koje doprinose uvećanju sredstava Fondacije i uspešnijem ostvarivanjem njenih ciljeva.

Aktivnosti iz stava 1. ovog člana Fondacija može vršiti samostalno ili u zajednici sa drugim pravnim i fizičkim licima.

Član 8.

Sredstva Fondacije se vode kod poslovne banke koju odredi Upravni odbor Fondacije, osim budžetskih sredstava svih nivoa vlasti koja se vode na posebnom računu kod Uprave za trezor.
Fondacija je dužna da sredstvima postupa sa pažnjom dobrog domaćina.
Sredstva Fondacije raspoređuju se i troše na osnovu finansijskog plana i u skladu sa odredbama ovog Statuta.
Knjigovodstvene poslove za potrebe Fondacije obavlja ovlašćena knjigovodstvena agencija.

Član 9.

Pokloni, legati, dobrovoljni prilozi koju se namenski poklanjaju ili ustupaju Fondaciji, koriste se u skladu sa željom darodavca.
Upravni odbor Fondacije dužan je upozoriti darodavca za koje namene je Fondacija osnovana, te da se samo za iste može koristiti.

Član 10.

Pravna i fizička lica, kao i strani državljani koji žele da doprinesu ostvarivanju ciljeva Fondacije mogu postati donatori Fondacije.
Ulaganje sredstava vrši se uplatom novčanih sredstava na žiro-račun Fondacije, odnosno prenosom pokretne ili nepokretne imovine, odnosno prava na Fondaciju.
IV NAMENA I NAčIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Član 11.

Sredstva Fondacije koriste se u svrhe koje su određene ovim Statutom i to:

za ostvarivanje ciljeva Fondacije iz čl. 5. ovog Statuta
za troškove upravljanja i redovne troškove fondacije
 za druge namene, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, koje utvrdi Upravni odbor Fondacije, finansijskim planom ili posebnom odlukom.

Član 12.

Korišćenje sredstava vrši se na osnovu programa rada i finansijskog plana, koje donosi Upravni odbor Fondacije za tekuću kalendarsku godinu, u skladu sa članom 5. ovog Statuta. Program rada i finansijski plan Fondacije mogu se menjati u toku godine po istom postupku po kojem su doneti.

Član 13.

O realizaciji programa rada i finansijskog plana Upravni odbor Fondacije donosi Godišnji izveštaj koji podnosi Gradonačelniku putem sekretarijata Gradske uprave nadležnog za poslove društvenih delatnosti.

V UPRAVLJANJE FONDACIJOM

Upravni odbor

Član 14.

Fondacijom upravlja Upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika i osam članova. Predsednik Upravnog odbora je predsednik

Skupštine grada Subotice.

članove Upravnog odbora imenuje Skupština grada.

Tri člana Upravnog odbora su predstavnici osnivača, tri člana predlaže Jevrejska opština Subotica, a dva člana predlaže Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine.

članovi Upravnog odbora imenuju se na mandatni period od četiri godine.

Fondaciju predstavlja i zastupa predsednik Upravnog odbora ili lice koje on ovlasti.

Član 15.

Sednicu Upravnog odbora saziva i njenim radom rukovodi predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti član upravnog odbora koga predsednik ovlasti.

Sednica Upravnog odbora može se održati ako je na njoj prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Upravni odbor donosi svoje odluke konsenzusom svih članova.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora mogu se predvideti i elektronski vidovi odlučivanja.

Način rada i odlučivanja Upravnog odbora detaljnije će se urediti Poslovnikom o radu Upravnog odbora Fondacije u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju Fondacije „Subotička Sinagoga”.

Član 16.

Upravni odbor:

donosi statut Fondacije,

donosi godišnji program rada Fondacije

najkasnije do 30. juna za narednu godinu,

kao i druga akta neophodna za rad,

donosi finansijski plan i godišnji obračun,

stara se o ostvarivanju programa rada i

ciljeva Fondacije,

donosi odluke o raspolaganju sredstvima

Fondacije,

donosi Godišnji izveštaj o realizaciji

programa rada i finansijskog plana

Fondacije,

donosi odluku o stalnoj postavci Subotičke

Sinagoge,

donosi pravilnik o održavanju kulturnih

manifestacija prigodnih sakralnoj funkciji

Subotičke Sinagoge,

odukom propisuje način korišćenja Subotičke

Sinagoge u turističke svrhe,

10.obavlja i druge poslove vezane za rad i

unapređenje rada Fondacije saglasno Zakonu i ovim Statutom.

Član 17.

Na program rada i na finansijski plan Upravni odbor pribavlja saglasnost Gradonačelnika.

Nadzorni odbor

Član 18.

Nadzorni odbor je kontrolni organ Fondacije koji prati zakonitost rada Fondacije.

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana.

Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava Skupština grada.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od četiri godine.

Član 19.

Nadzorni odbor radi u sednicama.

Sednicu Nadzornog odbora saziva i njenim radom rukovodi predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti član nadzornog odbora koga predsednik ovlasti.

Sednica Nadzornog odbora se može održati i na njoj odlučivati ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Sednica Nadzornog odbora održava se najmanje jedanput godišnje pre usvajanja godišnjeg obračuna, a po potrebi i češće.

Nadzorni odbor dužan je da izvrši kontrolu poslovanja i na zahtev osnivača Fondacije.

Način rada i odlučivanja Nadzornog odbora detaljnije će se urediti Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Fondacije u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju Fondacije „Subotička Sinagoga”.

Član 20.

Nadzorni odbor vrši kontrolu rada Fondacije, a naročito:

namensko i racionalno korišćenje sredstava materijalno i finansijsko poslovanje Fondacije i njegovu usaglašenost sa pozitivnim propisima i finansijskim planom.

Član 21.

Nadzorni odbor obaveštava predsednika Upravnog odbora o uočenim nepravilnostima i ostavlja rok za njihovo otklanjanje.

Ukoliko se uočene nepravilnosti ne otklone u ostavljenom roku, Nadzorni odbor će to konstatovati u svom izveštaju, koji podnosi osnivaču Fondacije, kao i Upravnom odboru.

Član 22.

U postupku kontrole Nadzorni odbor ima pravo:

 da zahteva od predsednika Upravnog odbora da dostavi na uvid dokumenta i podatke
kojima Fondacija raspolaže

 da naređuje organima nadležnim za vršenje

nadzora i da upućuje organ Fondacije u pravilnost finansijskog poslovanja.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Fondacije obavlja stručna služba osnivača ili lice koje Upravni odbor odredi.

Član 24.

U slučaju prestanka rada Fondacije imovina Fondacije prenosi se na osnivača.

Donatorima se vraćaju sredstva koja su namenski poklonili ili ustupili Fondaciji.

Član 25.

Izmene i dopune ovog Statuta vrše se u postupku za njegovo donošenje.

Član 26.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut”SOS Sinagoga” Fondacije za restauraciju i revitalizaciju Sinagoge donet od strane Upravnog odbora Fondacije dana 29.09.2001.godine, Odluka o izmenama i dopunama Statuta “SOS Sinagoga” Fondacije za restauraciju i revitalizaciju Sinagoge doneta od strane Upravnog odbora Fondacije dana 06.05.2014.godine i Odluka o izmeni Statuta Fondacije” Subotička Sinagoga” doneta od strane Upravnog odbora Fondacije dana 31.05.2017.godine.

Član 27.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana obljavljivanja u “Službenom listu grada Subotice” a po pribavljenoj saglasnosti Skupštine grada Subotice. Dana: 5.06.2018U Subotici,

Predsednik upravnog odbora Fondacije” Subotička Sinagoga” Bunford Tivadar, s.r.